Futbol sala2024-06-04T16:28:27+02:00

FUTBOL SALA

RENOVACIÓ DE PLAÇA 24/25 DEL 3 AL 6 DE JUNY

NOVES INSCRIPCIONS 24/25 A PARTIR DEL 7 DE JUNY

La secció de futbol sala va donar origen al col·lectiu Futbol Sala Arrels al 1982 i després a l’AE FS Arrels, al 2002. Actualment és la secció esportiva més nombrosa de l’Associació, amb més de 30 equips masculins, femenins i mixtes, des dels Menudets fins als Sèniors, que competeixen a les lligues de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i a les competicions del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb).

En els anys d’iniciació, es fomenta sobretot el treball en equip, la germanor, la companyonia… El més important és que els infants aprenguin els valors de respecte, solidaritat, esforç… deixant en un segon pla la competitivitat. S’introdueixen els aspectes tàctics de manera molt lleugera, però sí que es pretén que, a poc a poc, vagin assolint els coneixements específics del futbol sala.

A mesura que van avançant les categories, creix el pes de la competició, però sempre prevalen els valors i la formació com a persones.

NORMATIVA AE FS Arrels

Els infants i joves admesos per l’AE FS Arrels per formar part dels equips que componen la secció de futbol sala podran formalitzar la inscripció omplint el formulari enviat al correu.

El període d’inscripció/renovació serà fins la primera quinzena de juny per a les famílies que han participat amb nosaltres durant la temporada.

Aquelles noves incorporacions que vulguin formar part de la família Arrels podran optar a una de les places vacants fins a completar equip a partir de la segona quinzena de juny.

L’acceptació de la inscripció està subjecte a la formació dels equips.

La formalització de la inscripció implica l’acceptació de totes les normes de l’AE FS Arrels.

Per formalitzar correctament la seva inscripció/renovació, els i les esportistes hauran d’omplir la fitxa a través del formulari que rebran per correu.

Es pot descarregar el dossier infomatiu aquí.

Formulari d’inscripció, aquí.

En cas que els equips estiguin complerts, hi haurà una llista d’espera per a aquells esportistes que vulguin sol·licitar la seva plaça. Caldrà omplir la sol·licitud en l’enllaç “Sol·licitar plaça”. Ens regirem per l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

Ens posarem en contacte amb vosaltres en el moment que tinguem una vacant.

Les inscripcions són per a tota la temporada. Excepcionalment, es podrà donar de baixa un/a esportista comunicant-ho als Coordinadors i Administració per correu electrònic abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

Beques:

 • L’AE FS Arrels ha estat homologada per l’Institut Barcelona Esports per gestionar les beques esportives que atorga l’Ajuntament de Barcelona. Els coordinadors us informaran dels terminis en els quals cal presentar la sol·licitud i dels documents necessaris per fer-ho.

Gestió d’impagats:

 • Per renovar la inscripció d’esportistes que ja pertanyen a l’AE FS Arrels, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes de temporades anteriors.
 • Els i les esportistes que durant la temporada deixin d’abonar les quotes pertinents, podran ser apartats/de la realització de l’activitat fins que regularitzin la seva situació, la qual haurà de realitzar-se amb un termini màxim de deu dies des de la seva comunicació. En aquest cas, es pagarà l’esmentada quota més les despeses generades.
 • Davant d’aquestes situacions l’AE FS Arrels es reservarà el dret a prendre les mesures que estimi oportunes, sempre després de conèixer i valorar el motiu pel qual s’ha arribat a aquesta situació.

Els i les esportistes han de jugar els partits amb l’equipació oficial de partit.

L’AE FS Arrels establirà les dates de vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, en coordinació amb les diferents escoles i instal·lacions.

Les sessions d’entrenament i els partits de competició es podran suspendre per causa d’inclemències meteorològiques o de causa major.

DIES D’ENTRENAMENT

Els i les esportistes (alumnes de l’Escola Arrels) que comencen el seu entrenament a les 17 hores seran recollits/des pel seu entrenador/a a la sortida de l’escola, i aniran a una de les aules de l’Escola Arrels que tindrem preparades per aquests dies. Allà faran activitats relacionades amb l’esport o de caràcter formatiu.

Pels grups que entrenen a partir de les 18 hores, l’assistència és voluntària, han d’arribar a l’hora indicada (no abans), i entrar per la porta del pati de l’Escola Arrels. Un cop allà, se’ls assignarà un espai cobert i faran l’entrenament adaptat a l’espai disponible.

La recollida serà a l’hora de sortida habitual.

DIES DE PARTIT

En competicions escolars, l’entrenador/a serà la persona encarregada de contactar amb l’altre equip per avaluar la situació i decidir si cal anar al camp. Si es pot ajornar el partit no caldrà desplaçar-se. En cas contrari, els jugadors i jugadores hauran de desplaçar-se. En ambdós casos, és l’entrenador/a i/o delegat/da qui comunicarà la decisió.

En competicions federades, l’entrenador/a serà la persona encarregada de contactar amb l’altre equip per avaluar la situació. Si es pot ajornar el partit amb una hora d’antelació, no caldrà desplaçar-se. En cas contrari, els jugadors i jugadores hauran de desplaçar-se. En ambdós casos, és l’entrenador/a i/o delegat/da qui comunicarà la decisió.

Els i les esportistes de l’AE FS Arrels han de complir el Règim Intern Disciplinari de l’Associació, així com el Codi Ètic del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb). Això es fa extensiu a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions.

L’AE FS Arrels podrà amonestar, apartar i expulsar qualsevol esportista que infringeixi tant el Reglament d’Ordre Intern com el Codi Ètic del Ceeb. En tots els casos s’aplicarà un principi de proporcionalitat en la sanció.

Les comunicacions oficials de l’AE FS Arrels es realitzaran mitjançant publicacions al lloc web i circulars enviades per correu electrònic.
Els xats, missatges de text, trucades, converses… serveixen per coordinar l’activitat de l’Associació, però en cap cas es tracta d’una comunicació oficial.

Quan una família necessiti contactar amb l’Associació, podrà fer-ho al telèfon 685 999 263 i als següents correus electrònics:

REGIM DISCIPLINARI DE L’AE FS ARRELS

El Reglament de Règim Intern Disciplinari de l’Associació estableix quines són les accions o actituts contràries a les normes de funcionament de l’AE FS Arrels i el procediment de sanció en cas de no cumplir aquestes normes.

L’objectiu del reglament és garantir el bon ambient, l’esperit de millora personal i que el nom i colors de l’Arrels sempre quedin en bon lloc.

En complementant del capítol setè dels nostres estatuts.

Està constituït pel president, el coordinador esportiu i un membre de la junta.

Les sancions tenen caràcter educatiu, i es fonamenten amb les normes de joc, de respecte al contrari i als companys i companyes d’equip.

Les sancions a les faltes lleus aniran precedides d’un o dos avisos per escrit, que seran signats per duplicat per la família.

Totes les sancions podran ser reduïdes si la persona sancionada mostra penediment i és podrà substituir part de la falta per un servei social dintre de l’AE FS Arrels, a criteri del comitè, en cas de no ser reincident.

En entrenaments (ha de tenir 2 avisos escrits i signats per la família)

 • No fer cas de manera reiterada de l’entrenador/a o delegats/des, molestar els i les companys/es, interrompre o alentir els entrenaments.
 • Faltar al respecte a l’entrenador/a, delegats, companys/es, etc.
 • Joc violent.
 • Faltes injustificades de puntualitat i assistència als entrenaments.
 • No respectar el material o les instal·lacions.

En partits (ha de tenir 1 avís escrit i signat per la família)

 • Comportament incorrecte, antiesportiu i irrespectuós, tant verbal com gestual.
 • Joc violent.
 • Protestar de forma continuada les decisions arbitrals.
 • Insultar o amenaçar els jugadors i jugadores contraris, àrbitres, públic, etc.
 • Incitar el públic o altres jugadors/es amb gestos o paraules contra el joc net.
 • Reinicidir en no anar correctament equipat.
 • Tenir faltes injustificades de puntualitat o assistència als partits.

En partits

 • Agressió directa a un contrari, àrbitre o jugador/a del mateix equip i que poden provocar la suspensió del partit.
 • Incompliment reiteratiu de les decisions arbitrals.
 • Negar-se a sortir al terreny de joc o abandonar el camp durant el partit.
 • Reiteració de les faltes de puntualitat o d’assistència.
 • Promoció, incitació i consum de substàncies drogodependents o productes farmacològics prohibits, tant en els entrenaments, com en els partits i en els actes que l’Associació organitzi, tant dins com fora de les nostres instal·lacions.
 • No acceptar les normes i el funcionament de l’AE FS Arrels.
 • No estar al corrent en l’abonament de quotes.
 • Reincidència en faltes greus.

Per la seva especial responsabilitat i per haver de ser exemple davant dels jugadors/es i famílies, és important sancionar les faltes comeses pels entrenadors/es i delegats/es en els següents casos:

 • Comportament antiesportiu.
 • Crits i protestes a les decisions arbitrals.
 • Actitud agressiva, gestos o actituds amb menyspreu a jugadors/es, àrbitres, famílies i públic.

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top